section-head-development-project

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

     กฟผ. ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า กฟผ. มีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ ในช่วงปี 2559-2563 ดังนี้

กำหนดวันจ่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ (SCOD*)
โครงการ สถานที่ตั้ง
(จังหวัด)
เชื้อเพลิง กำลังผลิต
(เมกะวัตต์)

2562

- โรงไฟฟ้ากังหันลม ลำตะคอง ระยะที่ 2  external link

- โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่อง 3 - 4

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์

- โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์

 

นครราชสีมา

นครราชสีมา

อุตรดิตถ์

ชัยภูมิ

กาญจนบุรี

ลม

น้ำ

น้ำ

น้ำ

น้ำ

24

500

2.5

1.25

360

2563

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดจันเดย์

 

กาญจนบุรี

น้ำ

18

* SCOD - Scheduled commercial operation date

 

<<< โครงการโรงไฟฟ้าหลัก