กฟผ. ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ‘IEEE PES GTD ASIA 2019’ แสดงศักยภาพด้านพลังงานของเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด พร้อมนำเสนอนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Innovation Power Solutions for a Better Life: นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 19 – 23 มีนาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

         เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (กฟผ.) ร่วมแถลงเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการจัดงานด้านไฟฟ้าและพลังงานระดับโลกครั้งแรกของเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด “IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรือ IEEE PES GTD ASIA 2019” ซึ่งจัดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดโดย IEEE Power & Energy Society – Thailand และสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์แห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (IEEE Thailand Section) ร่วมกับ ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานการจัดงานฯ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รวมทั้งผู้บริหารจากเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ปตท. จำกัด (มหาชน) เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เอบีบี จำกัด เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ซิโนไฮโดร (เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด) จำกัด เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด หัวเว่ย เทคโนโลยี (เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด) จำกัด เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยมีนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวสนับสนุนการจัดงาน และเปิดงานแถลงเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ณ ห้องซิลค์ 1 – 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. พร้อมจัดแสดงบูธนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Innovation Power Solutions for a Better Life: นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน กฟผ. ให้ข้ามผ่านยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รองรับยุทธศาสตร์ 4.0 ของรัฐบาล ด้วยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัย มายกระดับประสิทธิภาพระบบพลังงาน เสริมให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องแม้มีการซ่อมบำรุงรักษา โดยจะมีการจัดแสดงใน 3 ส่วน ได้แก่ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ไปสู่ Flexible Power Plant ที่จะรองรับพลังงานหมุนเวียนได้ในอนาคต 2. ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. 2 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในอนาคตจะขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านระบบไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน และ 3. การพัฒนาโครงการ Hydro – Floating Solar Hybrid System ขนาดใหญ่ในพื้นที่เขื่อน ซึ่งจะเป็นระบบพลังงานแบบผสมผสาน (Hybrid System) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน อันจะส่งผลให้ภาพรวมของระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากยิ่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด

         นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พร้อมสนับสนุนการจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นงานระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งจะจัดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดครั้งแรกที่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด สอดคล้องกัเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดโยบายของรัฐบาลที่ได้กระตุ้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มุ่งสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเข้าสู่ยุค 4.0 การจัดงานดังกล่าวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการวิจัย และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ ให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม

         สำหรับงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 กำหนดจัดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เป็นงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ ครอบคลุมเนื้อหาด้านระบบผลิตไฟฟ้า (Power Generation : PG) ระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า (Transmission and Distribution หรือ T&D) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy : RE) และเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล เช่น เมืองอัจฉริยะ และศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ภายใต้แนวคิด ‘Big Shift in Power and Energy’ โดยแบ่งเป็นส่วนของการประชุมเชิงวิชาการ สัมมนา และการจัดแสดงนิทรรศการ โดยการสัมมนาวิชาการนั้น มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ร่วมเป็นวิทยากรถึง 30 หัวข้อ เช่น แนวโน้มพลังงานทางเลือกในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล ชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า ศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด และ IoT ซึ่งเป็นอนาคตทางเลือกใหม่ของการบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานเข้าร่วมจัดแสดงงานกว่า 400 นิทรรศการ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานกว่า 10,000 คน